Maranatha Media Kenya

Vijitabu

Chemichemi Ya Sabato

Maneno ambayo Baba alizungumza na Mwanawe wakati wa Ubatizo wake yanafanana na baraka aliyomimina juu ya Sabato ya kwanza ya Uumbaji. Kila siku Baba alifurahia Mwana wake, na Mwana alifurahia mbele Yake. Siku ya Sabato baba alimpulizia upendo wake Mwanawe na Mwana alirudishwa katika upendo wa Baba yake. Uhusiano huu wa karibu kati ya Baba na Mwana uliwekwa milele katika Sabato, na kila Sabato Baba humpulizia Mwana wake burudani ya pumziko na wale wote wanaomkubali Mwana wake.

Hekima ya Mungu

Yeye aliye na Mwana anaouzima. Mbona hili liko hivyo? Kwa maana katika Mwana wa Mungu panaishi moyo mtakatifu wa Mwana mtiifu kwa Baba yake. Daima anafanya mambo ambayo yanampendeza Baba.  Pia anayomibaraka na upendo wa kina wa Baba. Moyo wa Mwana unapumzika kikamilifu katika upendo wa Baba yake.

Je kuhusu Sikukuu Hizo?

Je! Masharti yanahitajika kwetu kutunza leo? Je! Ni nini kilichojumuishwa katika Sheria? Je! Sikukuu zina kanuni za maadili? Je! Tunapaswa kuweka Masharti ya kuokolewa? Je! Kwa nini tunashika baadhi ya Sheria lakini sio zote? Je! Sikukuu ni sehemu ya mfumo wa dhabihu? Je! Sabato ya siku ya saba ni amri au sikukuu ya Bwana? Kuna Sabato ngapi? Baraka ya Sabato ni nini? Kwa nini tunashika moja ya Sabato lakini sio zote? Je! Mungu alikomesha sherehe hizo? Kuna sheria ngapi? Je! Sheria yoyote zilifutwa msalabani? Ni nini kilichopigiwa msalabani? Je! Ni vivuli au aina ambazo huisha na mfano? Je! Wakristo wanapaswa kushika Sikukuu? Je! Tutaweka sikukuu mbinguni au dunia mpya?

Kilio cha Sodoma na Gomorrah

Kuangamizwa kwa Sodoma na Gomora ni mojawapo ya hadithi muhimu za Bibilia zinazotumiwa na watu kuonyesha jinsi Mungu anaangamiza wale ambao hukataa kabisa kujisalimisha kwake. Moto ambao unatoka Mbingu unaeleweka kuwa Mungu mwenyewe anamimina ghadhabu ya moto kumaliza maisha ya wale wadhambi wasio na huruma ambao walikuwa mzigo kwao wenyewe na ushawishi mbaya ulimwenguni.

Kutembea katika Njia za baba Yangu

Basi sasa sikiliza, Ee Israeli, kwa maagizo na hukumu ambazo ninakufundisha, ili kuzifanya, ili mpate kuishi, na kuingia na kuimiliki hiyo nchi ambayo BWANA, Mungu wa baba zenu, anawapeni. (2) Msiongeze kwa neno nililokuamuru, au usipunguze neno hilo, ili uzishike maagizo ya BWANA, Mungu wako, ambayo nakuamuru. (3) Macho yako yameona yale ambayo BWANA alifanya kwa sababu ya Baali-peori: kwa watu wote waliomfuata Baalpeor, Bwana, Mungu wako, amewaangamiza kati yenu. (4) Lakini nyinyi walioshikamana na BWANA, Mungu wako, mme hai kila leo. (5) Tazama, nimekufundisha maagizo na hukumu, kama vile BWANA Mungu wangu aliniamuru, ya kwamba nanyi mtafanya hivyo katika nchi ile mnayoenda kuimiliki. (6) Kwa hivyo zishikeni; kwa maana hii ndio hekima yako na ufahamu wako machoni pa mataifa, watakayosikia maagizo haya yote, na kusema, Hakika taifa hili kubwa ni watu wenye busara na wenye akili. Kumbukumbu la Torati 4:1-6

Kwa maana hili ni agano nitakalofanya na nyumba ya Israeli baada ya siku hizo, asema Bwana; Nitaitia sheria zangu katika akili zao, na kuziandika mioyoni mwao; nami nitakuwa kwao Mungu, nao watakuwa watu wangu: Waebrania 8:10

Kwa nini basi Sheria

Swala kuhusu sheria kuwa sheria kwa Wagalatia ilikuwa ni kiini cha vita vya mafundisho ambayo yaliyo kuwemo mwaka wa 1888 katika kongamano la Bibilia la Waadventista wa Sabato.

Je ni kwa nini ni muhimu kuelewa vidokezo vya kati kuhusiana na swala hili? Sheria katika Wagalatia inadhihirisha kama tunaelewa agano la milele vyema kulingana na undani wa maandiko. Ijapokuwa inawezekana kushika mada ya kati ya agano la milele, mada hii lazima ieleweke kwa undani wa maandiko ili kwa kweli ithaminiwe na kufundishwa kwa maandiko. Hii ni kweli hasa kulingana na maandishi ya Paulo.

Malaika Wapiganao

Je, kauli kama hizi twazichukuliaje?

Mbele za Mungu, malaika wote wana nguvu zaidi. Wakati mmoja kwa kumtii Kristo, waliangamiza wanajeshi wa Ashuri katika usiku mmoja, wanajeshi mia moja themanini na tano elfu. DA 702

Malaika Yule aliyetumwa kumwokoa Petero kifungoni kwa wakuu wa nchi, ndiye Yule aliyetekeleza ghadhabu iliyompata Herode. Malaka huyu alimgonga Petero ili kumwamsha, na kwa kichapo tofauti alimgoga Mfalme Herode, huku akipunguza kiburi chake na kukiweka chini, kichapo cha Mwenyezi Mungu. Basi Herode akafa kifo cha uchungu katika mawazo yake na mwili, kutokana na ghadhabu ya Mungu. " [AA 152]

Mkate Wa Uzima Kutoka Mbinguni

Mfumo wa kutoa sadaka na kafara yake ya wanyama na sadaka ya nyama na vinywaji vyote viliashiria neema ya uzima ya Yesu kupitia kwa huduma yake msalabani na upatanishi wake mbinguni kwa ajili yetu.

Swali linazuka ni nini umuhimu wa uzito na vipimo vya unga na mafuta na viwango vya wanyama? Kama matukio haya yote yaliashiria kifo cha Yesu miaka 2000 iliyopita basi ni jinsi gani kila ya hizi kafara za wanyama na nyama zilitofautiana kwa kila kusanyiko la kidini? Hili linamaana gani?

Kuna mafunzo kwetu katika kafara na sadaka hizi ambayo lazima tuzingatie?

Mpangilio Takatifu wa Maisha

Mipangilio ya mambo yote ya maisha inatuzunguka.

Inatoka kwa Mpangilio Takatifu asilia unaoshuka kutoka kwa Baba, kupitia kwa Mwana, unaopatikana katika kila ngazi ya maisha.

Jua na mwezi, mbegu na mimea, wazazi na watoto, mfalme na nchi,

Agano la Kale – Agano Jipya, mpangilio wa Chanzo na Njia ndio muhimu.

Kwa kinyume, cha kuhujumu, mpangilio wenye mgogoro umejipenyeza katika maisha ya waume, na wake, na mioyo na mawazo ya watawala na viongozi. Wote lazima wachague mpangilio wao wa uzima au mauti. Maandiko matakatifu yanatuhimiza tuchague uzima.

Mwisho wa Waovu

Kwa wale wanaomwamini Mungu ni karibu kila sababu kuamini kuwa njia pekee ya kumaliza dhambi ni kuwacha waovu wafu kwenye njia zao kwa kuteremsha ghadhabu ya moto kutoka kwa moyo wa Mungu kuwasha waovu na kuwamaliza

Wakati wa kuanza Sabato

Dada White katika maono mawili alionyeshwa jambo fulani kuhusiana na saa ya kuanza sabato. Maono ya kwanza yalikuwa mapema 1847, kule Topsham, Me. Katika maono hayo alionyeshwa kwamba kuanza sabato jua lichomozapo ni kosa. Kisha akasikia malaika akirudia maneno haya “Tangu jioni hata jioni mtasherehekea sabato zenu”